Strateško planiranje razvoja u saradnji sa TACSO kancelarijom

u svrhu kreiranja strateškog plana organizacije

U saradnji sa TACSO[1] kancelarijom u Crnoj Gori, EnvPro je jedna od organizacija koje će realizovati program mentorstva za strateški razvoj.

EnvPro teži visokim standardima kvaliteta u oblasti zaštite životne sredine i održivog upravljanja u zemlji i u regionu, zbog čega je potreban strukturiran, razvijen i dobro osmišljen strateški plan rada organizacije i cijelog tima. Kroz proces strateškog planiranja, namjera EnvPro je da nauči sveukupan proces razvoja Strateškog plana i poboljša organizaciono upravljanje u postavljanju prioriteta i jačanju organizacije.

Strateško mentorstvo je osmišljeno da kroz disciplinovan napor definiše i revidira viziju i misiju organizacije, jasno definiše ključna područja djelovanja i načine djelovanja i procijeni ljudske resurse koje organizacija posjeduje i koje treba. Konačan rezultat ovog procesa će biti Strateški plan organizacije za period 2022 – 2025. godine.


[1] Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU) i koji poboljšava kapacitete i jača ulogu organizacija civilnog društva (OCD). Projekat pomaže OCD-ima da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe stimuliše i okruženje pogodno za razvoj civilnog društva i pluralistički razvoj medija.