Radionica preliminarne procjene basena Bojane zasnovane na ekosistemskom pristupu

koristeći MARISCO metodologiju

Početkom oktobra (2. i 3.10.) smo, sa našim partnerom Centrom za ekoniku i upravljanje ekosistemima sa Univerziteta Ebersvalde, bili domaćin online radionice “Procjena sliva rijeke Bojane za razvoj adaptivnog, ekosistemski zasnovanog, modela upravljanja rizicima, zasnovane na MARISCO metodologiji”.

Radionica je realizovana kao aktivnost u okviru projekta “Stvaranje uslova za zajedničku zaštitu kroz upravljanje odozdo prema gore i planiranje održivog razvoja za sliv rijeke Bojane”. Cilj radionice bio je predstavljanje projekta i dosadašnjih nalaza o području sliva Bojane - koja su istraživanja obavljena, kakvo je trenutno stanje, koje su vrijednosti i prijetnje prisutne i šta je neophodno riješiti u budućnosti, posebno u okviru datog projekta. Radionica je, pored EnvPro tima, okupila i organizacije koje sarađuju na projektu: NVO Crnogorsko društvo ekologa, NVO Centar za zaštitu i istraživanje ptica, koje ima značajno prisustvo u Ulcinjskoj solani, i međunarodnu organizaciju sa fokusom na Balkan, NVO Kolektiv za rijeke, koja okuplja naučnike i aktiviste u svrhu zaštite rijeka.

Bojana radionica

Prvog dana radionice fokus je bio na prezentaciji projekta, njegove podloge, projektnog područja - sliva rijeke Bojane sa crnogorske strane - i na prezentacijama izveštaja, studija, strategija i zakona relevantnih za oblast od strane EnvPro i drugih učesnika. Predstavljen je i MARISCO pristup, njegova istorija, porijeklo i primjena širom svijeta.

Prof. Dr. Pierre Ibisch, predstavnik Centra za ekoniku i upravljanje ekosistemima, započeo je drugi dan radionice pregledom sliva rijeke Bojane, njegovih ključnih ekosistema, ekoloških vrijednosti i prijetnji. Razgovarali smo o mogućim primjenama MARISCO metodologije u okviru projekta, u skladu sa raspoloživim finansijskim i ljudskim resursima. U praktičnom dijelu radionice učesnici su imali sesiju mapiranja željenog geografskog obuhvata za područje sliva Bojane koje bi mogla da se koristi kao projektni obuhvat, zajedno sa diskusijama i definisanjem ključnih ekoloških atributa. Ovo je bio važan deo radionice, jer sliv Bojane pripada širem prekograničnom regionu i slivu rijeke Drin, i idealno bi bilo da je cio sliv Drina uključen u projektno područje zbog povezanosti i složenosti riječnih ekosistema. Međutim, zbog ograničenih finansijskih sredstava i usredsređenosti na procese upravljanja odozdo prema gore i lokalnu perspektivu, rezultat crtanja obuhvata bile su tri zone. Najvažnija zona za projekat je ona najuža, koja obuhvata opštinu Ulcinj sa dijelom svojih morskih voda. Fokus će biti na području koje kreće od ušća Bojane u Jadransko more na istoku, prateći Veliku plažu do Port Milene na zapadu, uključujući cio sliv rijeke Bojane na sjeveru, obuhvatajući i njene pritoke na crnogorskoj strani: Miđansku, Rastišku, Međurječku i ostale manje rijeke, Ulcinjsku solanu i Šasko jezero. Druga zona je nešto šira i prekogranična i uključuje važne djelove delte na albanskoj strani, a treća pokriva čitav sliv Drina koji će za sada biti ciljan samo putem desktop istraživanja. Pored toga, na kraju radionice, učesnici su prošli kroz definisanje ključnih ekoloških atributa, prijetnji, uzroka, poduzroka i analizu rješenja za izabrani primjer-ekosistem delte Bojane.

Radionica je završena dogovorom o nastavku saradnje sa učesnicima radionice na daljoj primjeni MARISCO metodologije u okviru projekta.

Stvaranje uslova za zajedničku zaštitu odozdo prema gore i planiranje održivog razvoja sliva rijeke Bojane
Osnaživanje mladih za Čovjek i biosfera rezervat