Otvoreno radno mjesto/angažman

Istraživač za vodene vrste (skraćeno radno vrijeme, hibridno)

O EnvPro: Program za životnu sredine (EnvPro) je nevladina organizacija koja radi na očuvanju vrsta i staništa, poboljšanju korišćenja prirodnih resursa, poboljšanju kvaliteta života i blagostanja ljudi i izgradnji održive budućnosti za sve. EnvPro takođe ima za cilj da se poveže na međunarodnom nivou kako bi omogućio korišćenje i testiranje naprednih naučnih znanja, iskustava i alata u ostvarivanju svoje misije I u težnji ka osnaživanju lokalnih aktera i organizacija. Više o poslu koji radimo na envpro.me

Opis posla: EnvPro traži mladog istraživača sa iskustvom u vodenoj ekologiji za ciljano istraživanje jadranske jesetre (Acipenser naccarii) i evropske jegulje (Anguilla anguilla) u rijeci Bojani I širem slivnom području. Tražimo energičnu, entuzijastičnu i motivisanu osobu sa jakim analitičkim sposobnostima, vještinama pisanja i fasilitacije, kao i iskustvom u primjeni kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja. Istraživač će raditi u saradnji sa nama i partnerskom NVO iz Albanije. Aktivnosti obuhvataju: prikupljanje informacija o crnogorskoj strani rijeke Bojane (desktop istraživanje i konsultacije), obučavanje u okviru projekta i praćenje uputstava stručnjaka iz PPNEA, sprovođenje istraživanja i dostavljanje podataka, komentarisanje i uređivanje plana monitoringa na osnovu nalaza i predlaganje mjera konzervacije, kao i podrška realizaciji događaja na crnogorskoj strani i realizaciji konzervatorsko-promotivnih aktivnosti.

Kvalifikacije: • Diploma povezana sa oblašću akvatične ekologije. • Iskustvo u pisanju istraživačkih radova, akcionih planova i slično. • Dokazana sposobnost rada i samostalno i kao dio tima. • Sposobnost prikupljanja, analize i interpretacije podataka i objavljivanja rezultata. • Vještine komunikacije i učenja • Engleski jezik – nivo znanja profesionalan

Kompenzacija: mak. 2600 US$ bruto u evrima Svi dodatni troškovi, poput putovanja, smještaja i slično, biće posebno organizovani i pokriveni projektom. Radno vrijeme i lokacija: Posao je sa skraćenim radnim vremenom, fleksibilna posjeta kancelariji i istraživanje na licu mesta za ekvivalent max. 20 punih radnih dana (1 dan je jednak 8 radnih sati) Period angažovanja: od potpisivanja ugovora do kraja 2024. godine. Procedura prijave: Molimo pošaljite motivaciono pismo i CV na: office@envpro.me. Prijave se podnose do 19. novembra 2023, COB. Izbor kandidata može uključivati: pismeni test, intervju, dostavljanje kratkog video zapisa, zavisno od broja prijava.

Prekogranična istraživačka saradnja – rijeka Bojana/Buna
Obnova LBBUEC BESTbelt nasleđa