Translokacija orjenske perunike (Iris orjenii)

radi očuvanja vrste

Nedavno smo, na Orjen sedlu, realizovali vrlo važnu i dugo planiranu aktivnost u cilju očuvanja orjenskih ugroženih i endemičnih vrsta - ponovno uspostavljanje populacija (tzv. reintrodukciju) endemične orjenske perunike (Iris orjenii). Izvedena reintrodukcija predstavlja jednu od važnih i naučno utemeljenih konzervatorskih in situ aktivnosti koju smo kroz projekat “Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen” planirali i sproveli radi očuvanja ove rijetke i ugrožene vrste. Ovaj poduhvat sproveden je i radi obezbjeđivanja uslova da se njena populacija ponovo uspostavi i održi u Crnoj Gori. Ovoj aktivnosti je prethodilo ranije istraživanje orjenske perunike koje je između ostalog podrazumijevalo i prikupljanje sjemena i vegetativnih djelova ove vrste, njeno uzgajanje u vrtu Prirodoslovnog muzeja Rijeka i kod EnvPro saradnika u Podgorici. Takođe, tokom radionice za podizanje kapaciteta mladih istraživača rađena je i analiza njene ugroženosti, proračun rasprostranjenja na Orjenu kroz modelovanje i utvrđivanje povoljnih lokacija za presađivanje.

Od predloženih mogućih lokacija, kao najpogodniju smo odabrali Orjensko sedlo, jedan od masiva planine Orjen. Pored proračunatih odgovarajućih ekoloških uslova i tipa staništa koji postoje na Orjenskom sedlu – subalpijskim travnjacima u okviru sastojina munike – za translokaciju Iris orjenii na ovu lokaciju smo se opredijelili i zbog blizine, a radi budućeg praćenja stanja - monitoringa perunika.

Na terenu se najprije pristupilo odabiru površina koje po svojim odlikama odgovaraju staništima Iris orjenii. Stoga, na subalpijskim travnjacima u okviru sastojina munike (Pinus heldreichii) odabrane su 4 površine koje su oivičene sa po dva metalna profila na kojima su posađene 24 individue orjenske perunike. Sprovođenju ove mjere pristupilo se na osnovu prethodno pripremljne metodologije sheme sa pravilima i principima translokacije orjenske perunike, u saradnji sa našim ekspertom Boštjanom Surinom koji je predvodio ovu aktivnost. Svaka posađena individua perunike je “ograđena“ sitnim kamenjem da ne bi došlo do spiranja zemlje usled obilnih padavina, a odmah nakon sadnje iste su zalivene. Svaka lokacija je fotografisana i geopozicionirana, jer je za sledeću i naredne godine planiran monitoring. U bližoj okolini planirana je postavka informativne table koja će posjetiocima ukazati na postavljene plohe sa orjenskom perunikom, u cilju edukacije i sprečavanja ugrožavanja.

Ovu posjetu Orjenu smo iskoristili i za sakupljanje sjemena interesnih vrsta koje smo registrovali na putu od Orjenskog sedla do Vrbanja, radi njihovog uzgajanja i presađivanja u botanički vrt na Vrbanju. To se u prvom redu odnosilo na Satureja horvatii, ali i na ostale kao što su: Senecio thapsoides subsp. visianianus, Achillea abratanoides, Vincetoxicum huteri, Viburnum maculatum, Peucedanum longifolium, Lonicera glutinosa, Edraianthus graminifolius, Leucanthemum chloroticum.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave