Ljetnje terenske aktivnosti

za očuvanje biljaka na planini Orjen

U periodu od juna do avgusta, u okviru projekta “Očuvanje endemskih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen”, EnvPro je sprovela niz terenskih aktivnosti. Aktivnosti su bile usmjerene na praćenje populacije orjenske perunike (Iris orjenii) i pronalaženje novih populacija ciljnih endemskih vrsta (Edraianthus serpyllifolius, Dianthus knapii itd.), kao i sakupljanje sjemena orjenske perunike. Pored toga, organizovan je sastanak sa Agencijom za zaštitu Orjena sa ciljem predstavljanja postignutih rezultata projekta.

Prva od mnogih terenskih poseta dogodila se krajem juna i početkom jula, sa timom od deset mladih istraživača, koji su paralelno sa specijalizacijom na temu endemičnih biljnih vrsta angažovani i kroz projekat “Mapiranje staništa i vrsta za implementaciju mreže Natura 2000 u Crnoj Gori” koju je sprovela Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore (NEPA). Iako je tokom istraživanja bilo izazova, poput nepristupačnosti terena i lakših povreda istraživačkog tima, pronašli smo populacije orjenske perunike, kao i njoj srodne vrste, Iris pallidae i Iris bosniaca, i novu populacija * Edraianthus serpyllifolius*.

Poslednja terenska poseta u ovoj sezoni organizovana je krajem avgusta, sa ciljem sakupljanja semena orjenske perunike. Period disperzije sjemena se već desio početkom sezone, pa su sakupljena samo dva sjemena. Na posjećenom lokalitetu Velje leto populacija orjenske perunike bila je u lošem stanju, zbog visokog pritiska takmičarskih biljaka, među kojima su i srodne vrste Iris orjenii, Iris bosniaca i Iris pallida, a zbog sterilnost cvjetova.

Ove terenske posjete vodio je specijalista za biodiverzitet Mihailo Jovićević, a poslednjoj posjeti pridružila se nova koleginica, mlada istraživačica Marija Popović, kojoj želimo dobrodošlicu EnvPro timu. Na naše veliko zadovoljstvo, poslednjoj terenskoj posjeti priključila se i Marijana Demajo, koordinatorke za male grantove u Fondu za partnerstvo kritičnih ekosistema (CEPF), donatora ovog projekta. Tim projektnih stručnjaka: Emina Zečić, Marija Popović, Mihailo Jovićević i Peter Glasnović, pod rukovodstvom Boštjana Surine nastaviće naučna istraživanja i aktivnosti na očuvanju ciljanih vrsta.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave