Sprovedene edukativne aktivnosti biomonitoring programa u Parku prirode “Rijeka Zeta”

u saradnji sa obrazovnim ustanovama

Projekat Vode Balkana: bioindikatori, edukacija i turizam, treća je faza rada NVO Program za životnu sredinu (EnvPro) na naprednim pristupima zaštite i unapređenja Parka prirode “Rijeka Zeta” kroz principe: upravljanje kroz saradnju i građanska nauka. U toj namjeri organizacija je sprovela prvo testiranje edukativnog programa u prirodi, sa osnovnim školama sa teritorije ovog zaštićenog područja. Učenici uzrasta od šestog do osmog razreda i nastavnici iz šest osnovnih škola, OŠ “Milosav Koljenšić”, OŠ “Vuko Jovović”, OŠ “Njegoš” iz Danilovgrada i Spuža i sa teritorije Podgorice, OŠ “Sutjeska”, OŠ “Štampar Makarije” i OŠ “Radojica Perović” su imali priliku da se na terenu upoznaju sa prirodnim odlikama i vrijednostima ovog područja, visokom biološkom raznovrsnošću koja je bila osnov zaštite ove rijeke i njenog sliva, a naročito sa pokazateljima stanja i zdravlja ove rijeke kroz bioindikatorske vrste - viline konjiće, slatkovodne rakove i školjke.

Kroz pažljivo osmišljen rad, na rijeci Zeti odnosno lokalitetu Dobropoljski izvori učesnicima su prezentovane osnovne istraživačke metode terenskog rada, metode mjerenja fizičko-hemijskih parametara vode, kao i načini prikupljanja i obrade podataka. Terenski rad je obavljen upotrebom adekvatne terenske opreme - mreže za lov i uređaji za mjerenje parametara kvaliteta vode, koji su donirani školama. Zahvaljujući tome, nastavnicima i učenicima je omogućeno da u narednom periodu budu aktivni učesnici u prikupljanju važnih podataka koji će biti integrisani u bazu podataka PP “Rijeka Zeta”. U tu svrhu, prezentovana je i testirana veb i mobilna aplikacija za biomonitoring program, koja je kroz naučno utemeljeni program razvijena u okviru ovog projekta. Na vrlo jednostavan i zabavan način svi zainteresovani moći će da prikupljaju podatke sa terena i na taj način daju doprinos praćenju stanja životne sredine u Parku prirode „Rijeka Zeta“ radi očuvanja vrsta i staništa ovog područja. Nakon sprovedenih edukativnih aktivnosti, djeca su imala priliku da izradom crteža slikovito prenesu svoje utiske, a odabrani crteži izrađeni ovom prilikom, poslužiće EnvPro za kreiranje vizuelnog identiteta ovog biomonitoring programa.

Aplikacija će u finalnom obliku biti besplatna i dostupna na sajtu organizacije (envpro.me) kao i preko QR koda koji će se nalaziti na informativnim tablama koje će biti postavljene na nekoliko lokacija uz rijeku Zetu. Dio terenskh aktivnosti možete pogledati i preko dva videa koja smo izradili ovom prilikom: prvi edukativni video ; drugi edukativni video

Upravo upoznavanje šire lokalne zajednice i svih zainteresovanih strana sa pravima i obavezama, dobrobitima i odgovornostima tj. njihovim mogućim doprinosom razumijevanja i očuvanja zaštićenih područja okosnica je ovog procesa, i sasvim novog koncepta za Crnu Goru, koncepta građanske nauke: Citizen science.

Program za životnu sredinu će nastaviti saradnju sa obrazovnim institucijama kojima će do kraja projekta ponuditi edukativni program za izvođenje nastave u prirodi na podučju PP “Rijeka Zeta”, ali i svih zaiteresovanih strana uz primjenu naučenih metoda terenskog rada i donirane opreme.

Projekat se sprovodi u saradnji sa globalnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) a podržan je od strane Američke službe za šumarstvo United States Forest Service (USFS), i trajaće do kraja 2023. godine.