Sastav i brojnost prilova ajkula u crnogorskom ribarstvu

Ajkule, jedne od najugroženijih životinjskih vrsta, meta su komercijalnog ribolova u Crnoj Gori. Od devet vrsta ajkula koje su identifikovane u istraživanju tri imaju kritično ugrožen status prema IUCN-u, od kojih su dvije zaštićene na nacionalnom nivou sa trajnom zabranom ribolova. Namjerno ubijanje ajkula u crnogorskim vodama dešava se zbog štete koju nanose ribolovnoj opremi i mamcima, zbog nedostatka znanja o njihovoj važnosti i negativne slike ajkula koju mediji nameću opštoj populaciji.

Ova publikacija je izrađena u okviru projekta '’Utvrđivanje ribolovnog pritiska na ajkule od strane crnogorskog morskog ribarstva i informisanje zainteresovanih strana o očuvanju ugroženih vrsta ajkula’’. Publikacija je poslužila kao dio projekta koji predstavlja prvo sveobuhvatno istraživanje posvećeno ajkulama u Crnoj Gori.

Ajkule su pod uticajem značajnog ribolovnog pritiska koji podrazumijeva namjerni i slučajni ulov. Namjerni ulov je rezultat nedostatka svijesti i brige ribara, kao i ciljanog lova pojedinih ribara na M. mustelus, S. blainville i Mustelus spp. zbog njihove komercijalne vrijednosti. Osim ovoga, crnogorsko ribarstvo uglavnom ne zavisi od i ne targetira ajkule.

Ukupno je uočeno devet vrsta ajkula u ulovu crnogorske ribarske flote, pri čemu je prethodna evidencija ribara ukazala na prisutnost još više vrsta. Od tri vrste sa kritično ugroženim statusom prema IUCN-u, dvije su nacionalno zaštićene sa trajnom zabranom ribolova - I. oxyrinchus i P. glauca. Kao što se može pretpostaviti, ove dvije zaštićene vrste najviše pate od slučajne i namjerne smrti. Pored navedenih vrsta, posebnu pažnju treba posvetiti O. centrina i C. plumbeus kao rijetkim i ugroženim vrstama Jadranskog mora. Povremeno uočene A. vulpinus i H. griseus treba podvrgnuti dugoročnom praćenju.

Za čitanje kliknite ovdje