Protokol i Terenski vodič za sprovođenje bio-monitoringa u Parku prirode „Rijeka Zeta“

za terenski rad i prikupljanja podataka od strane lokalnih aktera

Rijeka Zeta je međunarodno priznata po visokim vrijednostima biodiverziteta. Praćenje stanja očuvanosti biodiverziteta – monitoring – predstavlja jednu od najznačajnijih komponenti zaštite prirode. Za kvalitetno sprovođenje bio-monitoringa neophodno je postojanje monitoring protokola. Kroz Projekat Vode Balkana – biomonitoring za Park prirode “Rijeka Zeta”, kreirali smo Protokol i Terenski vodič za monitoring indikatorskih vrsta beskičmenjaka Park prirode „Rijeka Zeta“.

Protokol za monitoring sadrži opis odabranih lokaliteta i indikatorskih vrsta za biomonitoring, opis postupaka za praćenje i uzorkovanje indikatorskih vrsta, ključeve za njihovu identifikaciju i formulare za prikupljanje podataka, rezultate istraživanja nultog stanja indikatorskih vrsta na odabranim lokalitetima za monitoring, preporuke za analizu rezultata i postupke u slučaju promjene stanja u ekosistemima. Protokol za monitoring je koncipiran na način da bude replikabilan tj. da može da se koristi kao nacrt za izradu biomonitoring protokola i za druge rijeke slične Zeti na području jugoistočne Evrope što uključuje i listu indikatorskih vrsta koje su široko rasprostranjene u ovoj regiji. Terenski vodič sadrži opis postupaka za praćenje i uzorkovanje indikatorskih vrsta, ključeve za njihovu identifikaciju i formulare za prikupljanje podataka. Terenski vodič za monitoring je takođe koncipiran na način da bude replikabilan tj. da se može primijeniti i za biomonitoring drugih područja sa sličnim karakteristikama. Dokument je prilagođen za korišćenje od strane lokalnih aktera za terenski rad i prikupljanja podataka.

Projekat je trajao jednu godinu i sproveden je sa partnerskom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), a kroz podršku Američke službe za šumarstvo – U.S. Forest Service (USFS).

Protokol za monitoring indikatorskih vrsta beskičmenjaka Park prirode „Rijeka Zeta“.pdf Terenski vodič za monitoring bioindikatorskih vrsta beskičmenjaka Parka prirode „Rijeka Zeta“.pdf