Podrška uključivanja lokalne zajednice u zaštitu i promociju potencijalnog morskog zaštićenog područja - Katič

prepoznatog kao takvo, između ostalog, zbog bogatstva vrstama Posidonia oceania i Epinephelus marginatus

U Crnoj Gori, u svjetlu proglašenja morskih zaštićenih područja (MPA), identifikovana su tri potencijalna zaštićena područja: Platamuni, Katič i Stari Ulcinj. Glavne prijetnje koje su identifikovane za ove MPA su fragmentacija morskih staništa, prekomjerni ribolov i eksploatacija ribljeg fonda i urbanizacija priobalja, neplanirana izgradnja i masivan turizam.

Ovaj projekat se fokusira na potencijalno morsko zaštićeno područje Katič, sa glavnim ciljem da smanji negativne uticaje na morski biodiverzitet u Katiču i podrži lokalno upravljanje za očuvanje biodiverziteta i stvaranje prihoda od aktivnosti sa malim negativnim uticajem. Projekat vodi NVO Green Home sa partnerima NVO Crnogorsko društvo ekologa (CDE), NVO Mediteranski centar za monitoring životne sredine (MedCEM) i NVO EnvPro. Donator projekta je Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF), a planirano je da projekat traje od 1. decembra 2018. do 1. decembra 2021. godine.

Glavna uloga EnvPro-a u ovom projektu je da učestvuje u prikupljanju podataka u potencijalnom MPA.