Vode Balkana – faza III

za Park prirode „Rijeka Zeta” – bioindikatori, edukacija i turizam

Proglašena Parkom prirode 2019. godine, zbog svojih izuzetnih, međunarodno priznatih prirodnih vrijednosti, visokog biodiverziteta, značaja i dobrobiti za lokalno stanovništvo dolina rijeke Zete kao takva obavezuje i zahtijeva efikasno upravljanje, odgovoran i posvećen stepen zaštite i očuvanja.

Kao organizacija koja je svojim angažmanom u prethodnom periodu dala doprinos za očuvanje i zaštitu ovog područja kroz dvije faze, u prvoj fazi projektom sa fokusom na biomonitoring koji je omogućio da prikupimo početne podatke o stanju slatkovodnog biodiverziteta u Zeti, identifikujemo ključne bioindikatore, obučimo prve volontere i lokalnu zajednicu da sprovode biomonitoring, izradimo prvi replikativni protokol za biomonitoring, tako, i da na osnovu dobijenih podataka nastavimo novim aktivnostima kroz drugu fazu projekta Vode Balkana sa ciljem razvoja Plana upravljanja i Komunikacione strategije Parka prirode „Rijeka Zeta” kao važnih dokumenata koji će biti od velikog značaja za efikasno upravljanje ovim područjem.

Naslanjajući se na ove rezultate i u cilju nastavka pružanja podrške za zaštitu i unapređenje ovog područja Program za životnu sredinu (EnvPro) je 15. novembra 2022. godine započeo novi projekat koji nosi naziv „Vode Balkana: bioindikatori, edukacija i turizam – upravljanje kroz saradnju”.

Primarni ciljevi ovog projekta su: Izgradnja povjerenja i saradnje između predstavnika lokalne zajednice, lokalne samouprave i upravljača zaštićenim područjem; Kreiranje aplikacije za monitoring i pokretanje participativnog upravljanja Parkom prirode „Rijeka Zeta”; Kreiranje edukativnih i turističkih programa vezanih za biomonitoring.

Projekat će trajati do kraja 2023. godine, a njegovu realizaciju i ovog puta podržala je globalna ekološka organizacija The Nature Conservancy (TNC).