Izvještaji i studije

Protokol i Terenski vodič za sprovođenje bio-monitoringa u Parku prirode „Rijeka Zeta“

za terenski rad i prikupljanja podataka od strane lokalnih aktera

Fitosociologija, ekologija i status zaštite Salvia brachyodon, rijetkog endema istočnog Jadrana

Salvia brachyodon je endemična vrsta istočnog Jadrana, čija je distribucija ograničena na samo 4 lokaliteta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ugrožena je napuštanjem tradicionalne upotrebe zemljišta. Partneri EnvPro-a sa Univerziteta Primorska nedavno su objavili naučni članak koji opisuje fitosociologiju, status očuvanja i ekologiju ove rijetke biljne vrste, a koautori članka saradnici i mladi istraživači NVO EnvPro.

Zaštita i očuvanje ugrožene Skadarske žabe i njenih staništa u delti rijeke Bojane

Skadarska žaba (Pelophylax shqipericus) je ugrožena balkanska endemična vrsta zelenih žaba, prema kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode - IUCN. Javlja se u vlažnim staništima nizijskih područja na jugoistoku Crne Gore i u sjevernim i centralnim obalama Albanije. Skadarska žaba prepoznata je kao jedna od ključnih vrsta jedinstvenog biodiverziteta KBA Delta Bojana.

Sastav i brojnost prilova ajkula u crnogorskom ribarstvu

Ajkule, jedne od najugroženijih životinjskih vrsta, meta su komercijalnog ribolova u Crnoj Gori. Od devet vrsta ajkula koje su identifikovane u istraživanju tri imaju kritično ugrožen status prema IUCN-u, od kojih su dvije zaštićene na nacionalnom nivou sa trajnom zabranom ribolova. Namjerno ubijanje ajkula u crnogorskim vodama dešava se zbog štete koju nanose ribolovnoj opremi i mamcima, zbog nedostatka znanja o njihovoj važnosti i negativne slike ajkula koju mediji nameću opštoj populaciji.

Ekosistemska procjena vrijednosti i prijetnji biodiverzitetu u Buljarici

Uvala Buljarice je jedna od rijetkih preostalih slanih močvara na jadranskoj obali, važna na nacionalnom i međunarodnom nivou, posebno u svijetlu Natura 2000 ekološke mreže i zaštićenih morskih područja. Održivi razvoj planirane urbanizacije ovog lokaliteta predstavlja izazov za budućnost i zahtijevaće sveobuhvatan i holistički pristup.